پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

دستاوردهای آمريکا برای مردم افغانستان

آمریکا پرچم دار آزادی و دمکراسی در جهان!خاورمیانه جدید!ارمغان آمریکا برای کشورهای عراق و افغانستان!آمریکا مدافع جریان آزاد اطلاعات!آزادی مطبوعات! حتما ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 25 بازدید