چامسكی: ايران تا زمانی خوب محسوب می شود كه هرچه آم

آيا نوام چامسکی را ميشناسيد؟اگر نميدانيکه او کيست، سری به محل کار او بزنيد: http://web.mit.edu/linguistics/www/chomsky.home.htmlاطلاعات بيشتری ميخواهيد؟ خوب عجله نکنيد. ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید
شهریور 91
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
3 پست
تیر 88
2 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
5 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
7 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
6 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
4 پست
مهر 81
8 پست
شهریور 81
9 پست
مرداد 81
20 پست
تیر 81
10 پست
خرداد 81
5 پست
حقوق_بشر
6 پست
اسرائیل
1 پست
آمریکا
16 پست
جنایت
2 پست
رهبر
1 پست
سهیمی
1 پست
پاکستان
1 پست
رمضان
1 پست
اوباما
3 پست
گوگل
1 پست
جاسوسی
1 پست
روسیه
1 پست
شیزوفرنی
1 پست
گیتس
1 پست
دانشجو
1 پست
دانشگاه
1 پست
مردم
2 پست
cnn
2 پست
قاسمی
1 پست
ویتنام
1 پست
کشتار
2 پست
گفتگو
1 پست
نوروز
1 پست
سیستم
1 پست
تلویزیون
1 پست
سارا
1 پست
پالین
1 پست
تروریست
1 پست
اروپا
1 پست
اعدام
1 پست
سیگار
1 پست
مک_کین
1 پست
مسافرت
1 پست
america
1 پست
usa
1 پست